Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01

Biz hakda

Qingdao Muzheng maldarçylyk enjamlary, Ltd.

Qingdao Muzheng maldarçylyk enjamlary kärhanasy, Hytaýyň kenarýaka şäheri Şandong Çingdaoda ýerleşýär.Kompaniýa doňuz, towuk, goýun we maldarçylyk fermalary üçin, esasanam süýümli aýna önümleri we plastmassa pollary öndürmek üçin maldarçylyk pollary üçin awtomatiki enjamlaryň öndürilmegine ünsi jemleýär.

Biziň güýjümiz

10 ýyla golaý wagt bäri ekerançylyk bilen meşgullanýan bu kärhana mal tehnikasynda öňdebaryjy ornuny döretdi.Fermerler üçin saýt saýlamagy, taslamany meýilleşdirmek, dizaýn we gurluşyk, enjamlary öndürmek we gurnamak, satuwdan soň yzarlamak hyzmaty we ekerançylygy dolandyrmak tälimini öz içine alýan toplumlaýyn hyzmaty hödürläp biljek ajaýyp toparymyz bar. Satuw ulgamymyzyň halkaralaşmagy bilen, 2018-nji ýylda ýörite daşary söwda satuw toparyny döretdik. Önümler Germaniýa, Taýland, Kanada, Russiýa, Ispaniýa, Afrika, Hindistan we Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. ýaly dünýäniň köp ýurtlaryna eksport edildi. dünýäde iň göze görünýän we gymmatly maldarçylyk enjamlaryny üpjün ediji bolmak.Müşderiniň ýokary hilli önümler, wagtynda eltip bermek, bäsdeşlik nyrhlary we satuwdan soň ygtybarly hyzmat nukdaýnazaryndan Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşarys.Kompaniýa, iň oňat üpjünçilik zynjyryny üpjün etmek üçin dürli ýurtlaryň, dürli bazarlaryň, dürli müşderileriň hakyky zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin mal önümlerini diwersifikasiýalaşdyrmaga we halkaralaşdyrmaga hemişe ygrarly.

zawod
fabrika_img3
fabrik_img8
fabrika_img6

Biziň kowalamak

Ösüşi ösdürmek üçin bazarda täzelik gözleýäris.Biz kynçylyklary iş mümkinçilikleri hasaplaýarys we meseleleri yzygiderli täzelenýän görnüşde çözýäris.Täze dinamiki iş modellerini öwrenýäris we innowasion önümleri we hyzmatlary öňe sürýäris.Sebäbi haýsy pudak bilen meşgullansak-da, maksadymyz diňe bir üstünlik däl, eýsem müşderilere hyzmat etmekde öňdebaryjy etmek üçin üznüksiz täzelik.

Dünýäde iň göze görünýän we gymmatly maldarçylyk enjamlaryny üpjün ediji bolmaga çalyşýarys.

Görüş

Standartlaşdyrylan, bäsdeşlik we halkaralaşmak.

Wezipe

Dünýä derejesindäki tehnologiýa, dünýä derejesindäki önümiň hili we dünýä derejesindäki müşderi hyzmatyny bermek

Gymmatlyklar

Adamlara gönükdirilen bolmak, düýbünden dogruçyl amallary goldamak we dowamly üstünliklere ýetmek.

Işlemek