Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01

Önümler

 • Çagalar üçin pol ulgamlary we uzakdaky pol ulgamlary

  Çagalar üçin pol ulgamlary we uzakdaky pol ulgamlary

  Çagalar üçin pol ulgamlary doňuz öndürmek üçin iň amatly gurşawy hödürleýär.Gradeokary derejeli bakja polipropilen materialdan ýasalan, könelmegine we täsirine garşylygy ony beýleki plastmassa pollardan has ýokary edýär.Pos we poslama garşy süýümli aýna şöhleleri doňuzlaryňyz üçin arassa, amatly we uzak wagtlap pol döredip, ulgamy tamamlaýar.arassalamak aňsat.Gaty plastmassa gurluşygymyz bakteriýalaryň gurulmagyna garşy çykýar we galyndylary aňsatlyk bilen dökýär.Uly açyklyklar has gowy dökün süzgüçini üpjün edýär.Gapyrgalaryň çalyşmagy, dökünleriň burçlara sokulmagynyň öňüni alýar, bu polat ruçkada wagtyndan öň poslamaga sebäp bolup biler.

 • FPR Howany goramak kapoty / tükenik fanaty Howa girelgeleri

  FPR Howany goramak kapoty / tükenik fanaty Howa girelgeleri

  Fiberglas polatdan goraýan örtük, materialyň aýratynlyklary, ýokary temperatura garşylygy we uzak ömri sebäpli guşçylyk pudagynda has köp ulanylýar.

 • Handörite şekilli eli ýelmeşen FRP önümleri customöriteleşdirilen nusgalary kabul ediň

  Handörite şekilli eli ýelmeşen FRP önümleri customöriteleşdirilen nusgalary kabul ediň

  El pastasy galyplaýyş prosesi, kontakt galyplary diýlip hem atlandyrylýar, rezin birleşýän material önümçiliginiň iň irki ulanylmagy we iň köp ýaýran galyplaýyş amalynyň ulanylmagydyr.

  Kompaniýamyz täze tehnologiýalara, täze önüm gözleglerine we ösüşine hemişe ygrarlydy, şol bir wagtyň özünde-de hemişe adaty prosesi dowam etdirdik.Adaty senetiň ornuny tutup bolmajak artykmaçlyklary we aýratynlyklary bar. Biz aýratyn müşderileriň nusgalaryny we çyzgylaryny kabul edip bilýän aýratyn el bilen pasta öndürmek ussahanasy bilen enjamlaşdyryldy.Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigimize ynanýarys.

 • Goýun / geçiniň fermasy üçin plastmassa pol

  Goýun / geçiniň fermasy üçin plastmassa pol

  Plastmassa örtüginiň spesifikasiýasy 600 * 500 * 50mm / 600 * 600 * 50mm / 1000 * 500 * 50MM.Plastiki plastinka dürli görnüşli tabakdaky dürli defekasiýa deşikleriniň sany we ululygy bolmalydyr.Deşikler ýokarsynda dar we aşaky böleginde dar we nejisler we peşew defekasiýa deşikleri arkaly awtomatiki usulda çykýar.Iýmitlendirijiniň arassalygyny we saglygyny netijeli saklap biler we köplenç arassalanmagyň zerurlygy ýok.Plastiki goýun düşegi maliýe we maddy serişdeleri tygşytlaýar.Plastmassa önümleri goýun goýun tagtasy we adaty plastmas goýun tagtasynda bambuk, agaç kontrasty, çyglylyga garşy bar, uzak wagtlap ulanylyp bilner, ýok etmek aňsat däl, aýyrmak aňsat.

 • Towuk fermasy üçin plastmassa pollar

  Towuk fermasy üçin plastmassa pollar

  Önüm towuk saklanýan jaýlar we ördek öýleri, goz öýleri, mallar we guşçylyk köpeltmek üçin amatly, towuklaryň, gazlaryň we ördekleriň saglygyny üpjün etmek üçin towuk dökünlerini, ördek dökünlerini we beýleki mal we guş tohumlaryny aňsatlyk bilen arassalap biler. towuk, goz we ördek plastmas dökün syzdyryş tagtasynyň ululygy 1,2 * 0,5 (m), 1,0 * 0,5 (m), 0,9 * 0,5 m (m), 0,5 * 0,4 (m) we beýleki aýratynlyklaryň ululygy ululykdaky iýmitlendiriji jaýlar, towuk saklanýan jaýyň ýerleşişi has çeýe, adaty ulanyş jaýynyň aşagynda, ulanyş möhleti 10 ýyl we ondan ýokary.

 • FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

  FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

  Doňuz inkubatory adaty el bilen ýelmeýän önümlerdir. FRP-iň esasy düzüm bölekleri süýümden güýçlendiriji material hökmünde ýasalan rezin we aýna süýümdir, beýleki materiallar bilen doldurylan rezin.Highokary temperatura garşylyk, poslama garşylyk, ýokary güýç, kiçi agyrlyk güýji, çyglylygyň pes siňdirilmegi, kiçi uzalma we gowy izolýasiýa ýaly ajaýyp aýratynlyklaryň bir topary bar.Şonuň üçin ony maldarçylykda giňden ulanyp bolýar. El pastalaryny emele getirmek prosesinde, maşynlary we enjamlary ulanmak az, ýörite görnüşli önümleri, ownuk partiýa önümlerini öndürmek üçin amatly we görnüşi bilen çäklendirilmeýär. we önümleriň görnüşi.Önümleriň dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak aňsat, önümleriň dürli böleklerine esassyz goşup ýa-da aýryp bolýar.

 • Piglet garry ýatagy üçin FPR inkubator örtügi

  Piglet garry ýatagy üçin FPR inkubator örtügi

  Önüm öndürmek prosesi, rezin birleşme önümçiliginde iň irki we iň köp ýaýran galypdyr.El pastasynyň galyplaşdyryş prosesi, matrisa, aýna süýümi we matany güýçlendiriji material hökmünde bejeriş serişdesi bilen rezin garyndysyna esaslanýar we ikisi himiki reaksiýa bilen galyplary bejermek üçin galypyň üstünde el bilen örtmek we örtmek arkaly birleşdirilýär.Ahyrynda birleşdirilen önümler galyp arkaly alyndy.

 • FPR Motor gorag örtügi Gorag gapagy

  FPR Motor gorag örtügi Gorag gapagy

  FPR gorag örtügimiz halkara bazarynda gaty meşhur boldy.Ajaýyp hilli çig FRP materialyndan ýasalan bu önümler dürli elektrik enjamlaryna takyk we optimal örtük berýär.Highokary berkligi we güýji we amatsyz howa şertlerine garşy ýeterlik garşylygy sebäpli bu önümler abraýly müşderilerimiziň öwgüsini gazandy.Tebigatda düýbünden poslamaýan bu önümler ýagyşdan we çyglylykdan degişli goragy üpjün edýär.FRP Canopy, berk we syzdyryjy subutnamalary sebäpli global müşderilerimiz tarapyndan ýokary maslahat berilýär.

 • Doňuz üçin ýyladyş çyrasyna gabat gelýän FPR örtükli sandyk örtügi

  Doňuz üçin ýyladyş çyrasyna gabat gelýän FPR örtükli sandyk örtügi

  Europeanewropanyň dürli görnüşleri üçin amatly FRP örtükli sandyk ýyladyş örtügi, önümlerimiz galyndy önümlerini we el pastasy önümlerini emele getirýär.Haýwanlaryň ýylylygyny saklamak üçin ýylylyk izolýasiýa çyrasy ýa-da ýyladyş plastinkasy bilen gabat gelip biler.
  Bu önüm doňuz izolýasiýasy hökmünde saralýan sandyk üçin amatlydyr.

 • Mallar üçin süýümli berkidilen plastmassa pollary

  Mallar üçin süýümli berkidilen plastmassa pollary

  Şereketimiz öndürmek üçin dünýäde öňdebaryjy FRP doly awtomatiki pultrusion önümçilik enjamlaryny hödürledi.FRP-iň hilini üpjün etmek üçin Hytaýyň meşhur markasy bilen çig mal saýlaýarys.