Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Qingdao Muzheng maldarçylygyEnjamlar

Qingdao Muzheng maldarçylyk enjamlary kärhanasy, Hytaýyň kenarýaka şäheri Şandong Çingdaoda ýerleşýär.Kompaniýa doňuz, towuk, goýun we maldarçylyk fermalary üçin, esasanam süýümli aýna önümleri we plastmassa pollary öndürmek üçin maldarçylyk pollary üçin awtomatiki enjamlaryň öndürilmegine ünsi jemleýär.

Aýratyn önümler

Müşderileriň ýokary hilli önümlere, wagtynda eltilmegine, bäsdeşlik bahalaryna we satuwdan soň ygtybarly hyzmatyna bolan isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşyň

 • Doňuz ýylylygy öwrülişigi: Doňuz gyzmagy ...

  Ynkylap t ...

  Giriş: Oba hojalygynyň hemişe ösýän dünýäsinde innowasiýa t ... üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...

 • FRP motor janköýerleriniň örtüginiň ähmiýeti, Fibergl ...

  Möhümi ...

  Önüm öndürmek prosesi, rezin kompozit pro-da iň irki we iň köp ýaýran galypdyr ...

 • Fiberglas I-şöhleleriniň möhüm artykmaçlyklary ...

  Möhüm Advan ...

  Giriş: Gurluşyk pudagynda innowasiýa gurluşlary döretmekde möhüm rol oýnaýar ...

 • Towuk fermasy üçin plastmassa pol

  Plastiki örtük ...

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen dökün syzýan poluň arka tarapynda 22 sany tendon bar, bu 2 -...

 • Specialörite şekilli el bilen ýelmeşen Frp önümleri kabul ediň ...

  Specialörite görnüşli Ha ...

  El pastasynyň galyplaýyş prosesinde, enjamlary we enjamlary ulanmak az, bu amatly ...

 • FPR doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

  FPR Piglet Warmin ...

  Farowyň inkubatory bi senesinden izolýasiýa roluny oýnaýan doňuzlar üçin ...

 • FPR Howany goramak kapoty / tükeniksiz howa howasy I ...

  FPR Howa goragy ...

  Önüm öndürmek prosesi, rezin kompozit pro-da iň irki we iň köp ýaýran galypdyr ...

 • FPR motor gorag örtügi

  FPR motor goragy ...

  FPR gorag örtügimiz halkara bazarynda gaty meşhur boldy.Ajaýyp kärden ýasalan ...

 • FPR Farrowing sandyk örtügi gabat gelýän ýylylyk çyrasy ...

  FPR Farrowing Cra ...

  Tohumçylyk fermasy üçin uzyn sandykdan peýdalanmagyň artykmaçlyklary Dogrumdan soňky dikeldiş gurşawyny o ...

 • Doňuz şepagat uýalary üçin FPR inkubator örtügi

  FPR inkubator kow ...

  Önüm öndürmek prosesi, rezin kompozit pro-da iň irki we iň köp ýaýran galypdyr ...

 • Durmuş üçin süýümli berkidilen plastmassa pollary ...

  Süýüm güýçlendirildi ...

  Biziň kompaniýamyz ...

Qingdao Muzheng maldarçylyk enjamlary, Ltd.

Doňuz, towuk, goýun we mal fermalary üçin awtomatiki enjamlaryň öndürilmegine ünsi jemläp, takmynan 10 ýyl tohumçylyk bilen meşgullanýar

 • HyzmatHyzmat

  Hyzmat

  Dünýä derejesindäki tehnologiýa, dünýä derejesindäki önümiň hili we dünýä derejesindäki müşderi hyzmatyny bermek

 • HilHil

  Hil

  Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň.

 • Toplumlaýyn hyzmatToplumlaýyn hyzmat

  Toplumlaýyn hyzmat

  fermalar üçin ýer saýlamagy, taslamany meýilleşdirmegi, dizaýny we gurluşygy, enjamlary öndürmek we gurnamak, satuwdan soň yzarlamak hyzmaty we ekerançylygy dolandyrmak okuwyny öz içine alýan toplumlaýyn hyzmaty hödürleýär.

Iň soňky habarlar

 • FRP motor örtügi suw geçirmeýär

  FRP motor örtükleriniň güýji: Netijeliligi we çydamlylygy ýokarlandyrmak

  Giriş: Senagat tehnikasy we elektrik enjamlary pudagynda ygtybarly we çydamly motor örtüklerine zerurlyk möhümdir.Bu örtükler möhüm motor komponentleriniň tozandan, galyndylardan we çyglylykdan goralmagyny we işlemegini üpjün edýär.Elýeterli dürli wariantlaryň arasynda FRP (süýüm süýümi ...

 • Doňuz höwürtgesi

  Doňuz fermasynyň enjamlary bilen doňuz idegini güýçlendirmek

  Giriş: Doňuz etine bolan islegiň artmagy bilen doňuz daýhanlary öndürijiligi ýokarlandyrmak we haýwanlarynyň hal-ýagdaýyny üpjün etmek üçin artýan basyşlara sezewar bolýarlar.Doňuz ösdürip ýetişdirmegiň üstünlikli tarapy, doňuz etlerine dogry ideg etmek we goramak, esasanam durmuşyň gowşak döwründe ...