Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner

Towuk fermasy üçin plastmassa pol

Gysga düşündiriş:

Önüm towuk saklanýan jaýlar we ördek öýleri, goz öýleri, mallar we guşçylyk köpeltmek üçin amatly, towuklaryň, gazlaryň we ördekleriň saglygyny üpjün etmek üçin towuk dökünlerini, ördek dökünlerini we beýleki mal we guş tohumlaryny aňsatlyk bilen arassalap biler. towuk, goz we ördek plastmas dökün syzdyryş tagtasynyň ululygy 1,2 * 0,5 (m), 1,0 * 0,5 (m), 0,9 * 0,5 m (m), 0,5 * 0,4 (m) we beýleki aýratynlyklaryň ululygy ululykdaky iýmitlendiriji jaýlar, towuk saklanýan jaýyň ýerleşişi has çeýe, adaty ulanyş jaýynyň aşagynda, ulanyş möhleti 10 ýyl we ondan ýokary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen dökün syzýan poluň arka tarapynda 22 tendon bar, bu bir pudakdaky kärhanalaryň önümlerinden 2-3 esse köp.Mundan başga-da, antioksidant we ultramelewşe garşy ulanmak has çydamly we çydamlylyk has güýçlidir, bu meseläňizi çözmek üçin ýeterlikdir.

Önümiň artykmaçlygy

 • gurmak üçin amatly,
 • berk we ygtybarly,
 • uly agramly,
 • düşek bedenini tekizlemek,
 • egilmeýär,
 • elastik laýyk;

Plastmassa dökünleriniň syzyş derejesi uly, ýuwmak aňsat, ýüz tutmak prosesi gödek gyra döretmez, guş iýmitlenişini dolandyrmagyň usullaryny we şertlerini ep-esli gowulaşdyryp biler.PVX materialyň plastmassa polat sütüni, güýçli, kislota garşylygy, aşgazan garşylygy daşky gurşawy goramak we aňsat dezinfeksiýa etmek.Çig malda ultramelewşe sorujy, lukmançylyk dezinfeksiýa arassalanmagyna çydamly, ýaramazlaşma we garrylyk hadysasy bolmazdan 0 80 80 between aralygynda goşuň.Amalyň öndürijiligi gowy, plastmas dökün syzýan plastinka ýaýy ýörite paýlanyş usuly bilen öndürilýär we güýji ýokary we göteriji güýji ýokary.Beýleki kömekçi materiallara zerurlyk bolmazdan derrew gurmak, in engineeringenerçilik gurluşygy ýönekeý.PVC goldaw ýüki 1000kg / m bozulmaýar, akylly önümleri köpeldýär.

Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz, adatça, maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar.Şeýle hem, talaplaryňyza laýyk gelýän mugt nusgalary hödürläp bileris.Iň oňat hyzmat we haryt bermek üçin iň gowy tagallalar ediler.Biziň işimiz we önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta ibermek ýa-da tiz jaň etmek arkaly gürleşiň.Önümlerimizi we kompaniýamyzy goşmaça bilmek üçin zawodymyza baryp görmek üçin gelip bilersiňiz.Adatça, biziň bilen işewür gatnaşyklar gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize garşy alarys.

Towuk-ferma üçin plastik-slat4
Towuk-ferma üçin plastik-slat -5
Towuk-ferma üçin plastik-slat -003
Towuk-ferma üçin plastik-slat -6

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýa_profile

önüm gaplamak

Towuk-ferma üçin plastmassa-slat
Towuk-ferma üçin plastmassa-slat-gaplamak2

Sergi

sergi_ görkeziş

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary