Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

FPR doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

Gysga düşündiriş:

Doňuz inkubatory adaty el bilen ýelmeýän önümlerdir. FRP-iň esasy düzüm bölekleri süýümden güýçlendiriji material hökmünde ýasalan rezin we aýna süýümdir, beýleki materiallar bilen doldurylan rezin.Highokary temperatura garşylyk, poslama garşylyk, ýokary güýç, kiçi agyrlyk güýji, çyglylygyň pes siňdirilmegi, kiçi uzalma we gowy izolýasiýa ýaly ajaýyp aýratynlyklaryň bir topary bar.Şonuň üçin ony maldarçylykda giňden ulanyp bolýar. El pastalaryny emele getirmek prosesinde, maşynlary we enjamlary ulanmak az, ýörite görnüşli önümleri, ownuk partiýa önümlerini öndürmek üçin amatly we görnüşi bilen çäklendirilmeýär. we önümleriň görnüşi.Önümleriň dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak aňsat, önümleriň dürli böleklerine esassyz goşup ýa-da aýryp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düwürtikleriň inkubatory, doglan gününden takmynan 30 güne çenli izolýasiýa roluny ýerine ýetirýän doňuz etleri üçin niýetlenendir we doňuz etleriniň inkubatory geçmişde ot we peç ýakmagyň usulyny çalşypdyr.Dizaýn arkaly, izolýasiýa gutusynda örtülen lampa we görnüş dizaýny bar, ululygy hem ýerli ýagdaýa görä.Doňuz inkubatorynyň gutusynda doňuz eti bar.

FPR-Piglet-ýylylyk-inkubator-nest2

Önüm aýratynlyklary

(1) Poslama garşy
(2) strengthokary güýç we ýeňil agram
(3) Uzak ömri
(4) Fireangyn saklaýjy
(5) Täsirlere çydamly
(6) Geçiriji we ýylylyk izolýasiýasy
(7) Ölçegli durnuklylyk, açyk reňk
(8) Az çykdajyly hyzmat
(9) Temperaturanyň üýtgemegi, ýarylmagy we deformasiýasy ýok

FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

Önümleriň artykmaçlyklary

(1) Lighteňil, ýöne ýokary berklik we yzygiderlilik, güýçli korrupsiýa, howa we himiki subutnama
(2) Gowy plastisit
(3) faceüzüň tekizligi we aňsat arassalanmagy
(4) Ansat düzeltmek we gurmak
(5) faceerüsti reňk uzak wagtlap durnukly
(6) Çeýe ululygy we görnüşi
Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Islendik talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy hünärmenimiz bar, gözlegleriňizi ýakynda kabul ederis diýip umyt edýäris we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.Guramamyza göz aýlamak üçin hoş geldiňiz.

önüm gaplamak

FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi
FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

Sergi

sergi_ görkeziş

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary