Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

FPR Howany goramak kapoty / tükeniksiz howa howa girelgeleri

Gysga düşündiriş:

Fiberglas polatdan goraýan örtük, materialyň aýratynlyklary, ýokary temperatura garşylygy we uzak ömri sebäpli guşçylyk pudagynda has köp ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm öndürmek prosesi, rezin birleşme önümçiliginde iň irki we iň köp ýaýran galypdyr.El pastasynyň galyplaşdyryş prosesi, matrisa, aýna süýümi we matany güýçlendiriji material hökmünde bejeriş serişdesi bilen rezin garyndysyna esaslanýar we ikisi himiki reaksiýa bilen galyplary bejermek üçin galypyň üstünde el bilen örtmek we örtmek arkaly birleşdirilýär.Ahyrynda birleşdirilen önümler demoulding arkaly alyndy. Bu, guş öýüniň daşky gurşaw gözegçiliginiň ýagyşyň we suwuň ýygnanmagynyň öňüni almak, suw giriş meselesini çözmek, ýel we tozanyň öňüni almak we izolýasiýa, gyş yssysynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin goşa goragdyr. we Howa girişi we Exhaust fanaty bilen ulanyň.

FPR-Howany goramak-vent-örtük-9
FPR-Howany goramak-vent-örtük-9
FPR-Howany goramak-vent-örtük-9
önümler04

Önüm aýratynlyklary

  • Janköýerleriňizi we ýapyklaryňyzy goraýar we gardan, ýagyşdan we şemaldan goraýar;
  • Gurnama enjamlary we görkezmeleri öz içine alýar.
  • önümiň dizaýn talaplaryna laýyklykda, özbaşdak berkitmegiň, çeýeligiň dürli böleklerinde;
  • Otag otagynyň temperaturasynda bejermek we atmosfera basyşy astynda emele gelmek;
  • Önümleriň stili düzülip bilner;
  • Önümiň reňki düzülip bilner;

Aýratynlyklaryňyzy bize ibermek üçin özüňizi mugt duýmagyňyzy haýyş edýäris we size jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklary üpjün etmek üçin hünärmen in engineeringener toparymyz bar.Islegleriňizi kanagatlandyryp bilersiňiz, hakykatdanam biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi mugt duýuň.Bize e-poçta iberip, göni jaň edip bilersiňiz.Mundan başga-da, korporasiýamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.Birnäçe ýurduň söwdagärleri bilen söwdamyzda köplenç deňlik we özara artykmaçlyk ýörelgesine eýerýäris.Bilelikdäki tagallalar bilen söwda we dostluk ikitaraplaýyn bähbidimize bazara çykmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.

FPR-Howany goramak-vent-örtük-9

önüm gaplamak

FPR-Howany goramak-vent-örtük-9
FPR-Howany goramak-vent-örtük-9
FPR-Howany goramak-vent-örtük-9
FPR-Howany goramak-vent-örtük-9

Sergi

sergi_ görkeziş

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň