Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

Mallar üçin süýümli berkidilen plastmassa pollary

Gysga düşündiriş:

Şereketimiz öndürmek üçin dünýäde öňdebaryjy FRP doly awtomatiki pultrusion önümçilik enjamlaryny hödürledi.FRP-iň hilini üpjün etmek üçin Hytaýyň meşhur markasy bilen çig mal saýlaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şereketimiz öndürmek üçin dünýäde öňdebaryjy FRP doly awtomatiki pultrusion önümçilik enjamlaryny hödürledi.FRP-iň hilini üpjün etmek üçin Hytaýyň meşhur markasy bilen çig mal saýlaýarys.

FRP pol şöhlesiniň öndürijilik aýratynlyklary

Ajaýyp poslama garşylygy, dürli derejeli kislotalar, aşgarlar, organiki erginler, duzlar we ş.m. bolan FRP pultrusion profilleri, dürli ulanylýan gaz we suwuk orta poslama, orta we temperatura talaplarynyň görnüşine ýa-da görnüşine görä hiç haçan poslamaýar. o görnüşi, benzol, winil we ş.m. saýlamak üçin.

FRP pol şöhle aýna süýüminiň düzümi beýleki birleşdirilen galyplaýyş amallaryndan has ýokary, şonuň üçin uzynlyk güýji polat bilen deňeşdirilende gaty ýokary, FRP poluň şöhlesiniň dykyzlygy poladyň dörtden birine deňdir, şonuň üçin aýratyn güýç polatdan, FRP polundan has ýokarydyr şöhle moduly polatdan pesdir, adatça polatdan diňe 1 / 7-1 / 10.

FRP pol şöhlesi termoplastiki rezinden we aýna süýümli ulgamdan ýasalýar, bu adaty termoplastikadan tapawutlanýar we önümiň adaty hyzmat möhleti 20 ýyla ýetip biler.Garramaga garşy täsiri, anti-uv serişdesini goşmak we poliester süýümli matany ulanmak arkaly alyp bolýar.

Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-3
Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-3

Önüm aýratynlyklary

poslama garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, garramaga garşy, bakteriýalar ýok, güýçli göterijilik ukyby.

Köpeltmek üçin aýna polat şöhle, pultrusion galyp bilen doýmadyk rezinden ýasalýar, aýna polat önümleriniň gowy aýratynlyklaryna eýe, çoýun demir şöhlesinden has çydamly, owadan we sahy.

FRP Gollandiýa, ABŞ, Günorta Afrika we beýleki ýurtlara ýokary hilli eksport bilen şöhle saçýar.

Indi FRP şöhleleri doňuz fermasy, geçi fermasy we guş pollaryny goldamak ulgamy üçin meşhur .Bu adaty materiallar üçin ideal alternatiw profil.FRP şöhleleri guşçylyk fermalarynda ösdürilip, giňden ulanylýar.Häzirki wagtda. Iň köp ulanylýan ýeri 2,4 metr bolan ekin meýdanlarydyr.Doňuz fermalarynda doňuz etini saklamak üçin hem ulanylyp bilner.Ortada hiç hili goldaw bolmasa 3,6 metr aralygy geçip bilerler we 20 ýyldan gowrak wagt bäri kepillendirilýär.

Soňky ýyllarda has köp goýun goýun gurluşygy FRP goldaw şöhlelerini ulanýar we gaty gowy täsir etdi.

Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-01

Doňuz etindäki çagalar bagy üçin FRP poluň goldaw şöhlesiniň artykmaçlyklary

1. doňuz çagalar bagy FRP poluň şöhlesiniň ýeňil agramy: aýratyn agyrlygy 1,8 töweregi, agramy poladyň diňe 1/4 bölegi, alýuminiň 2/3 bölegi;
2. doňuz çagalar bagy FRP poluň direginiň berkligi ýokary: güýji gaty PVX-den on esse, güýji alýuminden ep-esli, adaty polatdan 1,7 esse;
3. doňuz çagalar bagy FRP poluň şöhle poslama garşylygy: pos däl, galyndy, çüýremek däl, boýamak zerurlygy ýok, köp gaz, suwuk orta poslama garşy durup bilýär;

Size kanagatly haryt bermek üçin doly mümkinçiligimiz bar diýip pikir edýäris. Içiňizdäki aladalary ýygnamak we täze uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak isleýäris.Biziň hemmämiz möhüm wada berýäris: şol bir ajaýyp, has gowy satuw bahasy;takyk satuw bahasy, has gowy hil.

önüm gaplamak

Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-01
Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-01

Sergi

sergi_ görkeziş

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň