Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

Doňuz şepagat uýalary üçin FPR inkubator örtügi

Gysga düşündiriş:

Önüm öndürmek prosesi, rezin birleşme önümçiliginde iň irki we iň köp ýaýran galypdyr.El pastasynyň galyplaşdyryş prosesi, matrisa, aýna süýümi we matany güýçlendiriji material hökmünde bejeriş serişdesi bilen rezin garyndysyna esaslanýar we ikisi himiki reaksiýa bilen galyplary bejermek üçin galypyň üstünde el bilen örtmek we örtmek arkaly birleşdirilýär.Ahyrynda birleşdirilen önümler galyp arkaly alyndy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm öndürmek prosesi, rezin birleşme önümçiliginde iň irki we iň köp ýaýran galypdyr.El pastasynyň galyplaşdyryş prosesi, matrisa, aýna süýümi we matany güýçlendiriji material hökmünde bejeriş serişdesi bilen rezin garyndysyna esaslanýar we ikisi himiki reaksiýa bilen galyplary bejermek üçin galypyň üstünde el bilen örtmek we örtmek arkaly birleşdirilýär.Ahyrynda birleşdirilen önümler galyp arkaly alyndy.

FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy

Önüm aýratynlyklary

1. FRP-den ýasalan, garramaga garşy, poslama garşy, ýuwmak aňsat, uzak ömür, doňuzlaryň sagdyn ösmegini netijeli kepillendirýän, doňuzlaryň has amatly dizaýny we doňuzlaryň ösmegine syn etmekdir.
2. enougheterlik ýylylyk üpjünçiligini üpjün etmek üçin infragyzyl ýylylyk çyrasy ýa-da elektrik ýylylyk paneli bilen ulanylmaly.
3. Çyranyň deşigi, görnüşi, göçürilýän gapagy we doňuz etleri üçin gapy amatly we amatly.

FPR doňuz çagalar bagy

Üstünlikleri

Fiberglas termiki kapotlary ýylylygy ýygnamak we alýumin önümlerine garanyňda ýylylygy ýaýratmazlyk we elektrik toguny tygşytlamak we doňuz we operatorlary ýakmaz

  • * Uzak möhletli hyzmat ömri 15 ~ 20 ýyl, deformasiýa däl, durnukly we geçiriji däl
  • * Düzülip bilinýän, aňsat gurnama we ýeňil agram we boş ýer ulanyp akylly.
  • * Galypdan ýasalan süýümli aýna we el bilen işleýän termiki kapotlar ikisi hem bar.
  • * Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli stiller bar.
  • * Reňk we stil aýratynlaşdyrylyp bilner

Biziň çözgütimiz milli hünärli sertifikatdan geçdi we esasy pudagymyzda gowy garşylandy.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size mugt nusgalar berip bileris.Iň gowy hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar ediler.Işimizi we çözgütlerimizi göz öňünde tutýan her bir adam üçin bize e-poçta iberip ýa-da derrew biziň bilen habarlaşyň.

önüm gaplamak

FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy

Sergi

sergi_ görkeziş

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň