Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner

FPR Farrowing sandyk örtügi Doňuz üçin ýyladyş çyrasy

Gysga düşündiriş:

Europeanewropanyň dürli görnüşleri üçin amatly FRP örtükli sandyk ýyladyş örtügi, önümlerimiz galyndy önümlerini we el pastasy önümlerini emele getirýär.Haýwanlaryň ýylylygyny saklamak üçin ýylylyk izolýasiýa çyrasy ýa-da ýyladyş plastinkasy bilen gabat gelip biler.
Bu önüm doňuz izolýasiýasy hökmünde saralýan sandyk üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tohumçylyk fermasy üçin süýümli sandykdan peýdalanmagyň artykmaçlyklary

 • Tohumdan soňky dikeldiş gurşawyny has arassa we arassaçylyk ediň we dikeldiş işini çaltlaşdyryň.
 • Ekiş we doňuz etini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak.
 • Doňuz etini netijeli goramak, doňuz etlerine we daýhanlara ykdysady ýitgiler çekmezlik üçin.
 • Fermer hojalygynyň umumy gurşawyny gowulandyrmak, bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni almak, doňuzlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak.
 • Dolandyryşa daýhanlaryň energiýasyny we ykdysady goşandyny azaltmak we daýhanlaryň ykdysady girdejilerini gizlemek arkaly gowulandyrmak
Doňuz üçin ýyladyş çyrasyna gabat gelýän FPR örtükli sandyk örtügi
Doňuz üçin ýyladyş çyrasyna gabat gelýän FPR örtükli sandyk örtügi
Doňuz üçin ýyladyş çyrasyna gabat gelýän FPR örtükli sandyk örtügi

Önüm aýratynlyklary

1. FRP-den ýasalan, garramaga garşy, poslama garşy, ýuwmak aňsat, uzak ömür, doňuzlaryň sagdyn ösmegini netijeli kepillendirýän, doňuzlaryň has amatly dizaýny we doňuzlaryň ösmegine syn etmekdir.
2. enougheterlik ýylylyk üpjünçiligini üpjün etmek üçin infragyzyl ýylylyk çyrasy ýa-da elektrik ýylylyk paneli bilen ulanylmaly.
3. Çyranyň deşigi, görnüşi, göçürilýän gapagy we doňuz etleri üçin gapy amatly we amatly.

Doňuz üçin ýyladyş çyrasyna gabat gelýän FPR örtükli sandyk örtügi

Üstünlikleri

Fiberglas termiki kapotlary ýylylygy ýygnamak we alýumin önümlerine garanyňda ýylylygy ýaýratmazlyk we elektrik toguny tygşytlamak we doňuz we operatorlary ýakmaz

 • * Uzak möhletli hyzmat ömri 15 ~ 20 ýyl, deformasiýa däl, durnukly we geçiriji däl
 • * Düzülip bilinýän, aňsat gurnama we ýeňil agram we boş ýer ulanyp akylly.
 • * Galypdan ýasalan süýümli aýna we el bilen işleýän termiki kapotlar ikisi hem bar.
 • * Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli stiller bar.

Önümlerimiz iň oňat çig mal bilen öndürilýär.Her pursatda önümçilik programmasyny yzygiderli kämilleşdirýäris.Has ýokary hilli we hyzmaty üpjün etmek üçin önümçilik prosesine ünsi jemledik.Hyzmatdaş tarapyndan ýokary öwgä eýe bolduk.Biz siziň bilen işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

önüm gaplamak

FPR-Farrowing-Crate-Cover-Gabat gelýän-ýyladyş-çyra-doňuz_001
FPR-Farrowing-Crate-Cover-Gabat gelýän-ýyladyş-lampa-doňuz_002

Sergi

sergi_ görkeziş

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň