Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

FPR motor gorag örtügi

Gysga düşündiriş:

FPR gorag örtügimiz halkara bazarynda gaty meşhur boldy.Ajaýyp hilli çig FRP materialyndan ýasalan bu önümler dürli elektrik enjamlaryna takyk we optimal örtük berýär.Highokary berkligi we güýji we amatsyz howa şertlerine garşy ýeterlik garşylygy sebäpli bu önümler abraýly müşderilerimiziň öwgüsini gazandy.Tebigatda düýbünden poslamaýan bu önümler ýagyşdan we çyglylykdan degişli goragy üpjün edýär.FRP Canopy, berk we syzdyryjy subutnamalary sebäpli global müşderilerimiz tarapyndan ýokary maslahat berilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

FPR gorag örtügimiz halkara bazarynda gaty meşhur boldy.Ajaýyp hilli çig FRP materialyndan ýasalan bu önümler dürli elektrik enjamlaryna takyk we optimal örtük berýär.Highokary berkligi we güýji we amatsyz howa şertlerine garşy ýeterlik garşylygy sebäpli bu önümler abraýly müşderilerimiziň öwgüsini gazandy.Tebigatda düýbünden poslamaýan bu önümler ýagyşdan we çyglylykdan degişli goragy üpjün edýär.FRP Canopy, berk we syzdyryjy subutnamalary sebäpli global müşderilerimiz tarapyndan ýokary maslahat berilýär.

FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6
FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6

Önüm aýratynlyklary

1. Toz, suw geçirmeýän, nebit hapalanmagynyň öňüni alyň.Gorag örtügi roboty daş-töwerekdäki oňyn aragatnaşykdan üzňeleşdirip biler, enjamda iş wagtynda emele gelen tozanlardan, suw tegmillerinden we ýag tegmillerinden gaça durup biler we hyzmat wagtyny azaldyp biler;
2. temperatureokary temperatura könelmegine garşylyk, ýangyn saklaýjy we ýangynyň öňüni almak.Galkan tarapyndan saýlanan material, ýokary temperatura garşylygy we könelişme garşylygy aýratynlyklaryna eýedir, bu enjamy we enjamlary zeperlerden gorap biler;
3. amatly sökmek, Gorag örtügi enjamlary bejermek, gorag örtügini arassalamak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin islendik wagt aýrylyp bilinýän dizaýny kabul edýär;
4. Daşky gurşawy we keşbi gowulandyrmak.Ussa robotynyň gorag örtügi gurlandan soň, öňki hapa bulaşyklyk üýtgedildi, ussahananyň önümçilik gurşawy gowulaşdy.
5. müşderileriň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä her dürli FRP önümlerini öndürip bileris.
Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Islendik talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy hünärmenimiz bar, gözlegleriňizi ýakynda kabul ederis diýip umyt edýäris we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.Guramamyza göz aýlamak üçin hoş geldiňiz.

FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6
FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6
FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6

önüm gaplamak

FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6
FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6
FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6
FPR-Motor-gorag-örtük-garawul-örtük-6

Sergi

sergi_ görkeziş

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň