Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

Doňuz ýylylygy öwrülişigi: Doňuz ýylylygy örtügi inkubator doňuz

Gysga düşündiriş:

Önüm öndürmek prosesi, rezin birleşme önümçiliginde iň irki we iň köp ýaýran galypdyr.El pastasynyň galyplaşdyryş prosesi, matrisa, aýna süýümi we matany güýçlendiriji material hökmünde bejeriş serişdesi bilen rezin garyndysyna esaslanýar we ikisi himiki reaksiýa bilen galyplary bejermek üçin galypyň üstünde el bilen örtmek we örtmek arkaly birleşdirilýär.Ahyrynda birleşdirilen önümler galyp arkaly alyndy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş:

Oba hojalygynyň hemişe ösýän dünýäsinde mallaryň ýaşamagyny we abadançylygyny üpjün etmekde innowasiýa möhüm rol oýnaýar.Doňuz senagaty, esasanam doňuz etiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hemişe üns berilmegini talap edýär, esasanam doňuz etiniň ejiz wagty.Köp ýyllaryň dowamynda tehnologiýadaky ösüşler pudagy özgertdi we ösdi doňuzlar üçin ýylylyk lampalary we brooderler.Bu blog bu innowasion önümiň doňuz pudagyny nädip üýtgedýändigini we doňuz etini ýylatmagy we ösdürip ýetişdirmegi öwrenýär.

1. Kynçylyklara düşüniň:

Doňuz etini ösdürip ýetişdirmek aňsat iş däl.Doňuz eti örän näzik we optimal ösüş we ösüş üçin ýyly we gözegçilik edilýän gurşawy talap edýär.Adaty ýyladyş enjamlary köplenç zerurlyklaryny ýeterlik derejede kanagatlandyryp bilmeýär, netijede energiýa ýitýär, ýyladyş netijesizligi we saglyga howp salýar.Bu kynçylyklary ykrar etmek has täsirli çözgütleri talap edýär.

2. Doňuz izolýasiýa örtügi inkubatoryna giriş:

Thedoňuz fermasynyň ýyladyş enjamlarytdoňuz etiniň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen, döwrebap ýyladyş ulgamy.Bu innowasiýa tehnologiýasy, doňuz izolýasiýasynyň we inkubasiýa prosesleriniň artykmaçlyklaryny birleşdirýär, dogluşdan öz-özüňi dolandyrmak tapgyryna çenli gözegçilik edilýän we terbiýeçilik gurşawyny üpjün edýär.Enjam dünýädäki doňuz daýhanlary üçin oýun çalşyjydygyny subut edýär.

3. Deňi-taýy bolmadyk ýyladyş netijeliligi:

Doňuz izolýasiýa örtügi inkubatory, doňuz etleri üçin ýyly we amatly gurşaw döretmek üçin ösen tehnologiýany ulanýar.Heatingyladyş ýassyklary we datçikleriň birleşmegi, doňuzlaryň aşa sowuk ýa-da aşa yssy bolmagynyň öňüni alyp, takyk temperatura gözegçiligini üpjün edýär.Enjamyň izolýasiýa häsiýetleri ýylylygy tygşytlaýar, energiýa sarp edilişini we baglanyşykly çykdajylary ep-esli azaldýar.Doňuz daýhanlary bu inkubatoryň kömegi bilen, doňuz saglygy üçin amatly şertleri saklamak bilen, energiýa galyndylaryny azaldyp, netijeli ýyladyş gazanyp bilerler.

4. Doňuzyň saglygyny we ösüşini güýçlendiriň:

Doňuzyň saglygy we ösmegi üçin gözegçilik edilýän we kadalaşdyrylan temperaturany saklamak zerurdyr.Doňuz izolýasiýa örtügi inkubatorlary bu meselede has ýokarydyr.Ekişler bilen üpjün edilýän tebigy ýylylygy simulasiýa etmek bilen, ýyladyş enjamlary doňuzlarda kadaly aýlanyşyga we iýmit siňdirişe kömek edýär we şeýlelik bilen umumy saglygy gowulaşdyrýar.Gözegçilik edilýän gurşaw, köplenç temperaturanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly keselleriň öňüni almaga kömek edýär, sagdyn ösmegine kömek edýär we ölümi azaldýar.

5. Arassalamak we saklamak aňsat:

Däp bolşy ýaly, doňuz fermalarynda ulanylýan ýyladyş enjamlary arassalamak we saklamak üçin köp tagalla we wagt talap edýär.Şeýle-de bolsa, “Piglet izolirlenen gapak inkubatorynyň” dizaýny aňsat arassalanmagy üpjün edýär.Ulanylýan materiallar çydamly we hapa we bakteriýalara çydamly bolup, hapalanmak howpuny azaldýar.Ulanyjy üçin amatly bu dizaýn, doňuz ösdürip ýetişdirmegiň beýleki möhüm taraplaryna ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän daýhanlar üçin amaly aňsatlaşdyrýar.

Netijede:

Doňuz ýylylyk örtügi inkubatorlarynyň ornaşdyrylmagy bilen doňuz pudagy doňuz etini ýylatmakda we ösdürip ýetişdirmekde ep-esli gowulaşma gördi.Bu innowasiýa tehnologiýasy deňi-taýy bolmadyk netijeliligi üpjün edýär, energiýa sarp edilişini optimallaşdyrýar we takyk temperatura gözegçiligini üpjün edýär.Gözegçilik edilýän we gözegçilik edilýän gurşawy döretmek bilen, inkubatorlar doňuz etiniň saglygyny we ösüşini ýokarlandyryp, keseli we ykdysady ýitgileri azaldyp bilerler.Easyeňil arassalamak we tehniki hyzmat etmek onuň özüne çekijiligini we amalylygyny artdyrýar.Tehnologiýa ösmegi bilen doňuz etini inkubatorlary doňuz ösdürip ýetişdirmek tejribesini gowulandyrmakda, haýwanlaryň hal-ýagdaýyna goşant goşmakda we pudagyň durnuklylygyny ýokarlandyrmakda möhüm ädimdir.

FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy

Önüm aýratynlyklary

1. FRP-den ýasalan, garramaga garşy, poslama garşy, ýuwmak aňsat, uzak ömür, doňuzlaryň sagdyn ösmegini netijeli kepillendirýän, doňuzlaryň has amatly dizaýny we doňuzlaryň ösmegine syn etmekdir.
2. enougheterlik ýylylyk üpjünçiligini üpjün etmek üçin infragyzyl ýylylyk çyrasy ýa-da elektrik ýylylyk paneli bilen ulanylmaly.
3. Çyranyň deşigi, görnüşi, göçürilýän gapagy we doňuz etleri üçin gapy amatly we amatly.

FPR doňuz çagalar bagy

Üstünlikleri

Fiberglas termiki kapotlary ýylylygy ýygnamak we alýumin önümlerine garanyňda ýylylygy ýaýratmazlyk we elektrik toguny tygşytlamak we doňuz we operatorlary ýakmaz

  • * Uzak möhletli hyzmat ömri 15 ~ 20 ýyl, deformasiýa däl, durnukly we geçiriji däl
  • * Düzülip bilinýän, aňsat gurnama we ýeňil agram we boş ýer ulanyp akylly.
  • * Galypdan ýasalan süýümli aýna we el bilen işleýän termiki kapotlar ikisi hem bar.
  • * Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli stiller bar.
  • * Reňk we stil aýratynlaşdyrylyp bilner

Biziň çözgütimiz milli hünärli sertifikatdan geçdi we esasy pudagymyzda gowy garşylandy.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size mugt nusgalar berip bileris.Iň gowy hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar ediler.Işimizi we çözgütlerimizi göz öňünde tutýan her bir adam üçin bize e-poçta iberip ýa-da derrew biziň bilen habarlaşyň.

önüm gaplamak

FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy
FPR doňuz çagalar bagy

Sergi

sergi_ görkeziş

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň