Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

Gurluşykda süýümli aýna I-şöhleleriniň möhüm artykmaçlyklary

Gysga düşündiriş:

Şereketimiz öndürmek üçin dünýäde öňdebaryjy FRP doly awtomatiki pultrusion önümçilik enjamlaryny hödürledi.FRP-iň hilini üpjün etmek üçin Hytaýyň meşhur markasy bilen çig mal saýlaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş:

Gurluşyk pudagynda innowasiýa güýçli, ýöne tygşytly we dowamly gurluşlary döretmekde möhüm rol oýnaýar.Soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan bir täzeliksüýümli aýna I şöhleler.Bu gurluş düzüm bölekleri, dürli gurluşyk taslamalary üçin ilkinji saýlawy edip, adaty materiallardan has köp artykmaçlygy hödürleýär.Bu blogda biz'süýümli aýna I-şöhleleriniň möhüm peýdalaryny öwreneris we gurluşyk pudagynda öwrülişik mümkinçiligini açaryn.

Süýümli aýna I-şöhläniň artykmaçlyklary:

1. Agram gatnaşygyndan ýokary güýç:

Fiberglas I-şöhleleri ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar.Polat kärdeşlerinden ep-esli ýeňil bolsa-da, şuňa meňzeş gurluş bitewiligini hödürleýärler.Bu aýratynlyk diňe bir transport we gurnamany ýönekeýleşdirmek bilen çäklenmän, has uly dizaýn çeýeligini üpjün edip, umumy gurluşyk ýüküni hem azaldar.

2. Poslama garşylyk:

Adaty polat şöhleleri bilen iň uly kynçylyklaryň biri poslama.Wagtyň geçmegi bilen çyglylyga, himiki serişdelere we howa şertleriniň üýtgemegine sezewar bolmak, binanyň gurluş bitewiligini bozup, polat şöhleleriniň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup biler.Beýleki tarapdan süýümli aýna şöhleleri poslama ýokary çydamlydyr.Olary poslamaz ýa-da ýowuz gurşaw täsir etmez, olary kenarýaka sebitleri ýa-da himiki täsire sezewar bolan ýerler üçin ideal eder.

3. Elektrik izolýasiýasy we ýylylyk izolýasiýasy:

Süýümli aýna I-şöhleleri ajaýyp elektrik we ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklaryna eýedir.Elektrik toguny geçirýän we potensial howp döredip biljek metal gurluşlardan tapawutlylykda, süýümli aýna şöhleleri elektrik geçirmeýär.Bu aýratynlyk, elektrik stansiýalary ýa-da himiki gaýtadan işleýän desgalar ýaly elektrik howpsuzlygynyň aladasy bolan ýerlerde has peýdalydyr.Mundan başga-da, süýümli aýna I-şöhleleri täsirli izolýator bolup, ýylylyk geçirişini azaldýar we şeýlelik bilen binanyň energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar.

4. Dizaýn çeýeligi:

Süýümli aýna I-şöhleleriniň çeýeligi arhitektorlara we in engineenerlere çylşyrymly we innowasiýa dizaýnlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.Bu şöhleleri dürli görnüşlere we ululyklara aňsatlyk bilen şekillendirip bolýar, bu taslama talaplaryna laýyk gelýän gurluş döretmäge erkinlik berýär.Süýümli aýnanyň mahsus uýgunlaşmagy gurluşyk wagtynda çykdajylary we wagty tygşytlamak bilen aňsat üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

5. Uzak hyzmat ediş möhleti we pes hyzmat bahasy:

Süýümli aýna I-şöhleleri, dowamly berkligi we zaýalanmagyna garşylygy sebäpli täsirli hyzmat ömrüne eýe.Polat şöhleleri ýaly yzygiderli tehniki hyzmat etmegi, gaýtadan işlemegi ýa-da galvanizasiýa etmegi talap etmeýär.Mundan başga-da, poslama ýetmezçiligi wagtyň geçmegi bilen gymmat bahaly abatlaýyş we çalyşmak zerurlygyny aradan aýyrýar, netijede gurluşyk pudagy üçin ep-esli tygşytlanýar.

Netijede:

Fiberglas I-şöhleleriniň ornaşdyrylmagy ösen gurluşyk tejribesinde uly böküş boldy.Güýçliligi, poslama garşylygy, elektrik we ýylylyk izolýasiýasy, dizaýn çeýeligi we pes tehniki çykdajylary olary adaty polat şöhlelerine ajaýyp alternatiwa edýär.Gurluşyk pudagy durnuklylygy we tygşytlylygy ileri tutmagy dowam etdirýärkä, süýümli aýna I-şöhleleri elbetde geljegi uly çözgüt hödürleýär.

Fiberglas I-şöhlelerini ulanmak diňe bir gurluşyňyzyň berkligini we uzak ömrüni ýokarlandyrman, eýsem has ýaşyl, has ygtybarly geljegi döretmäge kömek edýär.Önümçilik tehnologiýasy ösmegini dowam etdirýär we artykmaçlyklaryna düşünmek artýar'süýümli aýna I-şöhleleriniň gurluşyk pudagynda çalt meşhurlyk gazanmagyna geň däl.Netijede, bu innowasiýa şöhleleri, gurluşymyzy üýtgedip, prosesi has netijeli, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa edip biler.

Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-3
Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-3

Önüm aýratynlyklary

poslama garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, garramaga garşy, bakteriýalar ýok, güýçli göterijilik ukyby.

Köpeltmek üçin aýna polat şöhle, pultrusion galyp bilen doýmadyk rezinden ýasalýar, aýna polat önümleriniň gowy aýratynlyklaryna eýe, çoýun demir şöhlesinden has çydamly, owadan we sahy.

FRP Gollandiýa, ABŞ, Günorta Afrika we beýleki ýurtlara ýokary hilli eksport bilen şöhle saçýar.

Indi FRP şöhleleri doňuz fermasy, geçi fermasy we guş pollaryny goldamak ulgamy üçin meşhur .Bu adaty materiallar üçin ideal alternatiw profil.FRP şöhleleri guşçylyk fermalarynda ösdürilip, giňden ulanylýar.Häzirki wagtda. Iň köp ulanylýan ýeri 2,4 metr bolan ekin meýdanlarydyr.Doňuz fermalarynda doňuz etini saklamak üçin hem ulanylyp bilner.Ortada hiç hili goldaw bolmasa 3,6 metr aralygy geçip bilerler we 20 ýyldan gowrak wagt bäri kepillendirilýär.

Soňky ýyllarda has köp goýun goýun gurluşygy FRP goldaw şöhlelerini ulanýar we gaty gowy täsir etdi.

Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-01

Doňuz etindäki çagalar bagy üçin FRP poluň goldaw şöhlesiniň artykmaçlyklary

1. doňuz çagalar bagy FRP poluň şöhlesiniň ýeňil agramy: aýratyn agyrlygy 1,8 töweregi, agramy poladyň diňe 1/4 bölegi, alýuminiň 2/3 bölegi;
2. doňuz çagalar bagy FRP poluň direginiň berkligi ýokary: güýji gaty PVX-den on esse, güýji alýuminden ep-esli, adaty polatdan 1,7 esse;
3. doňuz çagalar bagy FRP poluň şöhle poslama garşylygy: pos däl, galyndy, çüýremek däl, boýamak zerurlygy ýok, köp gaz, suwuk orta poslama garşy durup bilýär;

Size kanagatly haryt bermek üçin doly mümkinçiligimiz bar diýip pikir edýäris. Içiňizdäki aladalary ýygnamak we täze uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak isleýäris.Biziň hemmämiz möhüm wada berýäris: şol bir ajaýyp, has gowy satuw bahasy;takyk satuw bahasy, has gowy hil.

önüm gaplamak

Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-01
Süýüm-berkidilen-plastmassa-pollar-mallar üçin-01

Sergi

sergi_ görkeziş

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň